§ Mediátor

Mimosúdne riešenia sporov zákonnou cestou

Slide 1
Mediácia

Mediácia

Mediácia predstavuje spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako nezaujatá a nezávislá osoba pomáha zúčastneným stranám identifikovať ich spoločné záujmy a nabáda ich, aby hľadali spoločné a praktické riešenia. Úlohou mediátora je pomôcť vyjednať stranám také riešenia, ktoré vzájomne uspokojujú zúčastnené strany.

Mediačná dohoda

Mediačná dohoda

Mediačnú dohodu je možné vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice, alebo môže byť schválená ako zmier pred súdom, prípadne rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch má mediačná dohoda charakter exekučného titulu. Exekučný titul znamená, že oprávnená osoba môže podať podnet na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na výkon exekúcie.

Mediácia verzus súd

Mediácia verzus súd

Rozdiel medzi mediačným procesom a súdnym konaním spočíva v tom, že súd vždy rozhodne autoritatívne, pričom pri mediácii strany dospejú k vzájomnej dohode bez akéhokoľvek nanúteného rozhodnutia. Pri mediácii vyhrávajú obidve strany. Cenu mediácie si môžu strany ovplyvniť počtom mediačných stretnutí.

Výhody mediácie

Výhody mediácie

Mediácia je dôverná, rýchla, neformálna, neverejná, flexibilná a je podstatne lacnejšia, ako súdne konanie. Pri mediácii vyhrávajú obidve strany.

Mediačná činnosť vykonávaná na celom území Slovenskej republiky. Mediačné stretnutie je možné dohodnúť aj počas víkendu. Možnosť viesť mediačné stretnutia v anglickom jazyku.